Απόκτηση άδειας διαμονής στην Κύπρο μέσω επενδύσεων: νέοι ευνοϊκοί όροι

Οι νομοθέτες έχουν ενημερώσει τον κατάλογο των προϋποθέσεων για την απόκτηση άδειας διαμονής στην Κύπρο μέσω επενδύσεων. Θα εξετάσουμε τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι αιτούντες. Θα μιλήσουμε επίσης για το σε τι μπορεί κανείς να επενδύσει χρήματα σύμφωνα με τους νέους κανόνες και πώς να αποκτήσει άδεια μετανάστευσης για τον εαυτό σας και την οικογένειά σας.

Επενδυτικά κριτήρια

Η ελάχιστη επένδυση είναι 300.000 €. Ο αιτών πρέπει να επενδύσει σε μία από τις επιτρεπόμενες κατηγορίες επενδύσεων.

Οι οποίες περιλαμβάνουν:

  1. Οικιστικά ακίνητα: κατοικίες και διαμερίσματα που πρέπει να αγοραστούν απευθείας από τον εργολάβο. Η πώληση πρέπει να είναι η πρώτη και η τιμή του ακινήτου πρέπει να είναι τουλάχιστον 300.000 € (συν ΦΠΑ εάν ισχύει)
  2. Εμπορικά ακίνητα στην Κύπρο: καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, ξενοδοχεία και άλλα ακίνητα με επίσημα καταχωρημένη κατηγορία. Σε αντίθεση με τις κατοικίες και τα διαμερίσματα, ο αριθμός των πρώην ιδιοκτητών εμπορικών ακινήτων δεν παίζει ρόλο, μπορείτε να αγοράσετε διάφορα ακίνητα με συνολική αξία τουλάχιστον 300.000 ευρώ.
  3. Μετοχικό κεφάλαιο μιας κυπριακής εταιρείας – η επιχείρηση πρέπει να είναι εγκατεστημένη και να βρίσκεται με φυσική παρουσία στην Κυπριακή Δημοκρατία και πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον πέντε άτομα σε μόνιμη βάση.
  4. Κυπριακές μονάδες συλλογικών επενδύσεων RAIF, AIF και AIFLNP): Επένδυση ύψους 300.000 €

Είναι σημαντικό να είστε προσεκτικοί και να επενδύετε μόνο σε ελεγμένα ακίνητα, επιχειρήσεις και κεφάλαια. Έτσι, η φυσική παρουσία μιας εταιρείας στην Κύπρο δεν εγγυάται την έδρα της στην επικράτεια της Δημοκρατίας, και στην πραγματικότητα οι εργαζόμενοι ενδέχεται να μην απασχολούνται επίσημα. Αξίζει να δοθεί προσοχή αποκλειστικά στο τυπικό κομμάτι.

Η επένδυση στην Κύπρο δεν εγγυάται την έκδοση άδειας διαμονής. Ο αιτών και η οικογένειά του πρέπει να πληρούν ποιοτικά κριτήρια, καθώς και να επιβεβαιώνουν τη διαθεσιμότητα χρημάτων προς διαβίωση. Πρέπει να υπάρχει ένα εξασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα τουλάχιστον 30.000 ευρώ. Εάν ο αιτών έχει εξαρτώμενα άτομα, τότε για τον καθένα από αυτούς πρέπει επιπλέον να είναι εξασφαλισμένα 5.000 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας. Εάν οι σύζυγοι και οι γονείς είναι εξαρτώμενα μέλη, τότε επιπλέον είναι απαραίτητο να επιβεβαιωθούν 8.000 ευρώ ετήσιου εισοδήματος για το καθένα.

Ποιοτικά κριτήρια - απαιτήσεις για τον αιτούντα και την οικογένειά του

  1. Οι αιτούντες και οι σύζυγοί τους πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από την χώρα προέλευσης τους.
  2.  Επιπλέον, πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι δεν σκοπεύουν να εργαστούν στη Δημοκρατία και μπορούν να κατέχουν μόνο θέσεις διευθυντών της εταιρείας στην οποία επενδύουν χρήματα.
  3. Εάν οι επενδύσεις στην Κύπρο σχετίζονται με επενδύσεις στο εγκεκριμένο κεφάλαιο μιας εταιρείας που είναι εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία, τότε οι αιτούντες μπορούν να είναι μέτοχοι της εταιρείας. Κατά συνέπεια, η λήψη εσόδων από μερίσματα δεν αποτελεί εμπόδιο στην απόκτηση άδειας διαμονής. Οι αιτούντες δικαιούνται να κατέχουν θέσεις διευθυντών σε τέτοιες εταιρείες, αλλά μόνο με την προϋπόθεση ότι η εργασία τους δεν πληρώνεται.
  4. Οι αιτούντες υποχρεούνται επίσης να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τόπο διαμονής τους στην επικράτεια της Δημοκρατίας και να το τεκμηριώνουν - για παράδειγμα, να επισυνάψουν στην αίτηση τη σύμβαση πώλησης, μίσθωσης ή πιστοποιητικού ιδιοκτησίας.

Χαρακτηριστικά επένδυσης σε ακίνητα στην Κύπρο

Если основанием для получения вида на жительство являются инвестиции в жилую или коммерческую недвижимость, то к заявлению необходимо приложить договор купли-продажи или титул собственности. Сделка может быть проведена как самими заявителями, так и их супругами. Договоры купли продажи обязательно должны быть депонированы в Департамент Земельного Кадастра за объекты недвижимости.

Εάν η βάση για την απόκτηση άδειας διαμονής είναι η επένδυση σε κατοικίες ή εμπορικά ακίνητα, τότε η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από σύμβαση πώλησης ή τίτλο ιδιοκτησίας. Η συναλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο από τους ίδιους τους αιτούντες όσο και από τους συζύγους τους. Τα συμβόλαιο αγοραπωλησίας πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν στο Τμήμα Κτηματολογίου.

Υποχρεωτικές απαιτήσεις για ακίνητα:

1. Το κόστος πρέπει να είναι τουλάχιστον 300.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εάν ο φόρος ισχύει σε αυτήν την περίπτωση.

2. Ο αιτών πρέπει να υποβάλει αποδείξεις πληρωμής για το συνολικό ποσό τουλάχιστον 200.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ανεξάρτητα από το πότε παραδόθηκε το ακίνητο.

3. Είναι επίσης απαραίτητο να αποδειχθεί ότι τα κεφάλαια για επενδύσεις προέρχονταν από το εξωτερικό - δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν προϊόντα δανεισμού στην Κύπρο.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι ακόμη και πιστοποιητικά, τίτλοι και συμβάσεις που επιβεβαιώνουν την αγορά ακινήτου από έναν οργανισμό στον οποίο οι αιτούντες ή οι σύζυγοί τους είναι οι τελικοί δικαιούχοι ή οι μόνοι μέτοχοι μπορούν να επισυναφθούν στα έγγραφα έκδοσης άδειας διαμονής. Μια νομική οντότητα μπορεί να συσταθεί στην επικράτεια της Κύπρου, ή σε άλλο κράτος που έχει ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Όταν πρόκειται για επενδύσεις σε οικιστικά ακίνητα (κατοικία ή διαμέρισμα), τότε ο αιτών μπορεί να αγοράσει όχι περισσότερα από δύο ακίνητα και η συνολική αξία τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 300.000 ευρώ. Το ίδιο ισχύει για ένα παντρεμένο ζευγάρι, οι σύζυγοι μπορούν να αγοράσουν όχι περισσότερες από δύο κατοικίες. Σε αυτήν την περίπτωση, η αγορά μπορεί να αναφέρεται αποκλειστικά σε κατοικίες και διαμερίσματα που πωλούνται στον πρώτο αγοραστή από εργολάβους. Εξαιρέσεις είναι τα σπίτια που αγοράστηκαν πριν από τις 05/07/2013. Στην τελευταία περίπτωση, τα έγγραφα για τη συναλλαγή πώλησης και αγοράς πρέπει να κατατεθούν στο Κτηματολόγιο το αργότερο πριν την καθορισμένη ημερομηνία. Εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, τότε τα έγγραφα θα γίνουν αποδεκτά.

Έκδοση άδειας μετανάστευσης

Ο αιτών λαμβάνει άδεια μετανάστευσης. Το έγγραφο περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτώμενα απ’ αυτόν άτομα - σύζυγος και ανήλικα παιδιά (κάτω των 18 ετών).

Ταυτόχρονα, τα άγαμα παιδιά του αιτούντος ηλικίας μεταξύ 18 και 25 ετών μπορούν επίσης να εξαρτώνται οικονομικά από τον αιτούντα, αλλά μόνο εάν είναι φοιτητές ξένων πανεπιστημίων και μπορούν να παρέχουν έγγραφα που επιβεβαιώνουν αυτό το γεγονός. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να υποβάλετε τη δική σας αίτηση για άδεια μετανάστευσης με την καταβολή του κατάλληλου τέλους. Οι γονείς του φοιτητή σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να αποδείξουν ένα πρόσθετο ετήσιο εισόδημα τουλάχιστον 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο άτομο.

Η αίτηση για άδεια διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία εξετάζεται εντός δύο μηνών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτή η περίοδος μπορεί να αυξηθεί.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο