Αποκτήστε την ελληνική χρυσή βίζα επενδύοντας σε ελληνικές εταιρείες

Τα οφέλη από την επένδυση σε υπάρχουσες ελληνικές εταιρείες μέσω της αγοράς μετοχών για την προμήθεια μιας Χρυσής Βίζας είναι:

Μια οικονομία που εξέρχεται από μια πολυετή ύφεση όπως η ελληνική, προσφέρει μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες. Η διαδικασία είναι πολύ απλή χωρίς επιπλέον έξοδα, καθώς η μεταφορά μετοχών γίνεται με ιδιωτική συμφωνία. Πριν από την τροποποίηση της νομοθεσίας για τη μετανάστευση (L4251/2014), η διαδικασία αυτή απαιτούσε μακροπρόθεσμες γραφειοκρατικές διαδικασίες υποβολής του επιχειρηματικού σχεδίου στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας με εξαιρετική χρονική καθυστέρηση.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το απαιτούμενο ποσό για κάθε μορφή έγκυρων επενδύσεων φτάνει τα 400.000 €.

Οι τύποι έγκυρων επενδύσεων για την έκδοση Χρυσής Βίζας είναι:

1. Εισαγωγή κεφαλαίου σε εταιρεία που εδρεύει ή είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα

2. Εισαγωγή κεφαλαίου σε ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα

3. Εισαγωγή κεφαλαίου σε εταιρεία Venture Capital ή σε Αμοιβαία Κεφάλαια Μετοχών

4. Ελληνική δημοπρασία ομολόγων

5. Χρονική κατάθεση σε εγχώριο πιστωτικό ίδρυμα

6. Αγορά μετοχών σε αμοιβαίο κεφάλαιο που έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα με σκοπό την επένδυση αποκλειστικά σε εταιρικά ομόλογα ή / και σε ελληνικά δημοτικά ομόλογα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έγκυρη επένδυση που απαιτείται για την έκδοση χρυσής βίζας, επικοινωνήστε με την εταιρεία MBG consulting services. (https://www.mbgcs.com)

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο