Απόκτηση Ακινήτου

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας της παρέχει το πλεονέκτημα να αποτελεί πολιτικό, διπλωματικό και εμπορικό κόμβο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, ούσα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχοντας προσχωρήσει στην Ζώνη Schengen, ενώ η απαράμιλλη φυσική ομορφιά της χώρας, την καθιστούν κάθε χρόνο πόλο έλξης  εκατομμυρίων τουριστών, ανάγοντάς την σε έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Ο δυναμικός συνδυασμός τόσο της γεωπολιτικής θέσης όσο και του φυσικού περιβάλλοντος τοποθετούν την χώρα  στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Ένας από τους καίριους τομείς έκφρασης της επενδυτικής δραστηριότητας – άρρηκτα συνδεδεμένης με την ελληνική κουλτούρα – είναι η κτηματαγορά, η οποία, μάλιστα, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ανοδική πορεία στην προσέλκυση νέων επενδυτών, που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού.

Η απόκτηση ακινήτου στην Ελλάδα, συνυφασμένη με την παράδοση της ελληνικής οικογένειας ως έντονα προσανατολισμένης στην ιδιοκατοίκηση, νομοθετείται βάσει ενός αυστηρού πλαισίου, που εξασφαλίζει κατ’ αυτόν τον τρόπο το τυπικό της διαδικασίας και κατ’ επέκταση το απόλυτα ασφαλές, ενώ, συνάμα, σε ό,τι αφορά στην απόκτηση ακινήτων από αλλοδαπούς – δηλαδή πολίτες χωρών που δεν ανήκουν στην  Ευρωπαϊκή Ένωση – ουσιαστικά ισχύει το ίδιο αδιάβλητο καθεστώς.

Συγκεκριμενοποιώντας το προαναφερθέν πλαίσιο, ένα από τα πρωταρχικά σημεία αναφοράς είναι αυτό της φορολόγησης.  Συνεπώς, πρέπει να τονιστεί ότι δεν υφίσταται καμία διάκριση στην φορολόγηση των ακινήτων μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών.

Σε ό,τι συνίσταται στην ασφάλεια δικαίου εμπεδώνεται, ακριβώς, μέσω της τήρησης του τυπικού της διαδικασίας, που εξασφαλίζει, συνεπώς, και το αδιάβλητο. Κατ’ αρχάς, τα προς μεταβίβαση ακίνητα είναι υποχρεωτικό να ελέγχονται νομικά, για αυτό το λόγο διενεργείται διεξοδικός έλεγχος των τίτλων του ακινήτου στο κατά τόπον αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, και ειδικότερα, το ακίνητο ελέγχεται αφενός ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς και αφετέρου ως προς τα βάρη (υποθήκη, κατάσχεση, διεκδίκηση). Επίσης, τελείται τεχνικός έλεγχος στην αρμόδια Υπηρεσία της Πολεοδομίας από ιδιώτη μηχανικό, ενώ, παράλληλα, κατά περίπτωση εξετάζεται εάν υφίσταται κώλυμα στο Δασαρχείο καθώς και στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης από μηχανικό, που να βεβαιώνει την  τακτοποίηση των ενδεχόμενων αυθαιρεσιών του ακινήτου. Τέλος, το  πρόσωπο που μεταβιβάζει το ακίνητο ελέγχεται και φορολογικά, κυρίως για το εάν φέρει οποιαδήποτε οφειλή, ενώ η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας αποτελεί βασικό έγγραφο προκειμένου να τελεστεί η αγοραπωλησία.

Επιπρόσθετα, μία ακόμη παράμετρος, που σχετίζεται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς,  αφορά στην περιουσιακή αυτοτέλεια των συζύγων. Υπό αυτή την έννοια, κάθε σύζυγος αποκτά και μεταβιβάζει μόνος του και ανεξάρτητα οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο φέρει στην κατοχή του, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε συγκατάθεση η συναίνεση από την εκάστοτε πλευρά.

Στο νομοθετικό καθεστώς της Ελλάδας υφίσταται η ιδιομορφία κατά την μεταβίβαση του ακινήτου, όπου ο ιδιοκτήτης του ακινήτου καθίσταται κύριος του κτίσματος ταυτόχρονα και της γης/οικοπέδου επί του οποίου ανεγέρθηκε το κτίσμα.

Τέλος, ο νομοθέτης προβλέπει ότι στην περίπτωση κατά την οποία οι συγκύριοι μίας οικοδομής αποφασίσουν να προβούν στην κατεδάφισή της, τους παρέχεται το δικαίωμα, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός επί της οικοδομής, να ανεγείρουν νέα, στοιχείο που δυνητικά τους ευνοεί ως προς τα δομημένα μέτρα, τα οποία ενδεχομένως να αυξάνονται, βάσει των εκάστοτε ισχυόντων συντελεστών δόμησης κατά την περίοδο ανέγερσης του κτίσματος.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο