Δικαιολογητικά πώλησης ακινήτου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ - ΠΩΛΗΤΗΣ

 

-          Φωτοτυπίες ταυτοτήτων,

-          Φωτοτυπία δημόσιου εγγράφου από το οποίο να αποδεικνύεται ο ΑΦΜ του συμβαλλομένου,

-          Τίτλος κτήσεως του ακινήτου,

-          Φορολογική ενημερότητα από τη Δ.Ο.Υ. εισοδήματος, για μεταβίβαση του συγκεκριμένου ακινήτου,

-          Ασφαλιστική ενημερότητα  Ι.Κ.Α., για μεταβίβαση ακινήτου (από το τμήμα οικοδομικών του Ι.Κ.Α.), εφόσον είναι υπόχρεος, δηλαδή αν έχει εκδοθεί επ’ ονόματί του οικοδομική άδεια την τελευταία 10ετία, αν μετέχει σε εταιρεία (Δ/νων Σύμβουλος, εταίρος), αν ασφαλίζει προσωπικό στο ΙΚΑ,

-          Τοπογραφικό διάγραμμα, με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού Ν.651/1977 και Ν.1337/1983, εξαρτημένο από κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87,

-          Κατόψεις,

-          Άδεια ανέγερσης, με τυχόν αναθεώρηση, 

-          Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (εάν η επιφάνεια του ακινήτου είναι μεγαλύτερη των 50 τ.μ.),

-          Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. του άρθρου 54Α του Ν.4174/2013, ότι υποβλήθηκαν δηλώσεις ΦΑΠ ετών 2010 έως και 2013,

-          Πρωτότυπο της βεβαίωσης Ν.3843/2010, για την περαίωση της διαδικασίας διατήρησης χρήσης χώρων (με 3 σφραγίδες),

-          Βεβαίωση μηχανικού, σύμφωνα με το Ν.4178/2013, για την ύπαρξη αυθαίρετων κατασκευών,

-          Βεβαίωση περαίωσης ΥΠΕΚΑ του Ν.4178/2013, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής των αυθαιρέτων.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο