Η Ελλάδα απλοποίησε τη φορολόγηση για νέους κατοίκους - επενδυτές

Ως μέρος της μεγαλύτερης φορολογικής μεταρρύθμισης της χώρας στην ιστορία της χώρας, η Ελλάδα προσφέρει φορολογικές ελαφρύνσεις σε άτομα που θέλουν να επενδύσουν στην οικονομία της χώρας. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η αλλαγή των φορολογικών κανόνων θα προσελκύσει επενδύσεις στην Ελλάδα, θα καταστήσει το οικονομικό κλίμα πιο ευνοϊκό για τους επιχειρηματίες και την αναβάθμιση του προϋπολογισμού πιο διαφανή και σταθερή.

Η Ελλάδα εισάγει ένα ελκυστικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος για άτομα που επιθυμούν να αλλάξουν τη φορολογική τους κατοικία σε ελληνική.

Αυτό το σχέδιο αναπτύσσεται στο άρθρο 5Α του ν. 4172/2013 σχετικά με την εναλλακτική φορολογία των εισοδημάτων που εισπράττονται στο εξωτερικό από άτομα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Γενικό επίπεδο φορολογικών συντελεστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων σε % (μέγιστο ποσοστό)

 

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 και απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρου 6 του Ν. 4172/2013, ανεξάρτητα από το ποσό των εσόδων που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, οι κάτοικοι έχουν την ευκαιρία να πληρώσουν έναν σταθερό ετήσιο φόρο εισοδήματος, που είναι 100.000 ευρώ. Η φορολογία στην Ελλάδα γίνεται ακόμη πιο ευνοϊκή εάν πολλά μέλη της ίδιας οικογένειας γίνουν φορολογικοί της κάτοικοι: η συμμετοχή κάθε στενού συγγενή στο πρόγραμμα θα κοστίζει μόνο 20.000 ευρώ ετησίως. Ως «συγγενείς» νοούνται ο σύζυγος και οι γονείς ή τα παιδιά σε ευθεία γραμμή. Τα άτομα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης εξομοιώνονται με άτομα που είναι παντρεμένα. Δεν χρειάζεται να αναφέρετε εισόδημα στο εξωτερικό, καθώς και να πληρώσετε ξεχωριστούς φόρους.
  • Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι οι επενδύσεις στην ελληνική οικονομία και η πρόσφατη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στη χώρα. Οι ειδικές απαιτήσεις έχουν ως εξής: Το άτομο δεν πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος στην Ελλάδα για τα προηγούμενα επτά (7) στα οκτώ (8) έτη πριν από την αλλαγή της φορολογικής του κατοικίας. Επιπλέον, πρέπει να ξεκινήσει μια επένδυση στην ελληνική οικονομία ύψους τουλάχιστον 500.000 ευρώ και να την ολοκληρώσει εντός 3 ετών από την αίτηση. Ένας επενδυτής μπορεί να είναι είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, του οποίου η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στον αιτούντα. Η επενδυτική απαίτηση για ένα συγκεκριμένο ποσό δεν ισχύει εάν ο αιτών διαθέτει άδεια διαμονής στην Ελλάδα για επενδυτικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 Ν. 4251/2014, όπως ισχύει.

 

Η φορολογική διοίκηση δέχεται αιτήσεις σχετικές με το δικαίωμα να θεωρηθεί κανείς φορολογικός κάτοικος από το επόμενο οικονομικό έτος έως τις 31 Μαρτίου - την τελευταία ημέρα του τρέχοντος οικονομικού έτους. Ο αιτών παίρνει την έγκριση εάν πληρούνται και οι δύο υποχρεωτικές προϋποθέσεις. Μετέπειτα, εντός 30 ημερών, οφείλει να πληρώσει ολόκληρο το ποσό του φόρου εισοδήματος με μία μόνο δόση. Κατά το δεύτερο και τα επόμενα έτη του ειδικού φορολογικού καθεστώτος, είναι απαραίτητο να καταβάλλετε το ποσό φόρου στον ελληνικό δημόσιο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου, αναγκαστικά σε μία πληρωμή.

Η επαλήθευση της προϋπόθεσης του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, δηλαδή, η φορολογική κατοικία ενός ατόμου στο εξωτερικό για επτά (7) έτη από τα προηγούμενα οκτώ (8) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, πραγματοποιείται βάσει στοιχείων που τηρούνται στην εφορία.

Συγκεκριμένα, εάν ο φορολογούμενος αιτείται αρχική έκδοση ΑΦΜ ή αν είναι καταχωρημένος στα αρχεία της φορολογικής υπηρεσίας ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού για επτά (7) από τα προηγούμενα οκτώ (8) έτη πριν από την υποβολή αίτησης για μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας, δεν απαιτούνται δικαιολογητικά.

Για επιβεβαίωση της κατάστασης του "συγγενή", εάν δεν προκύπτει από τα αρχεία των φορολογικών αρχών, οφείλετε να προσκομίσετε βεβαίωση, πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε έγγραφο από μια εγχώρια ή ξένη κρατική υπηρεσία.

Για τον έλεγχο της προϋπόθεσης του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες καθορίζουν τις επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, την περίοδο διατήρησής τους στην Ελλάδα, τη διαδικασία επιβεβαίωσης της επένδυσης, την παρακολούθηση της διατήρησης των επενδύσεων και οποιεσδήποτε άλλες απαραίτητες λεπτομέρειες. Αν πρόκειται για ένα φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια διαμονής κατηγορίας «επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4251/2014, αρκεί να προσκομίσει αυτήν την άδεια διαμονής.

Τα παραπάνω ισχύουν για αιτήσεις σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια του 2020 και των επόμενων ετών και αφορά τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας για το 2020 και μετά. Οι επενδύσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 πρέπει να πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτών των διατάξεων (δηλαδή από 12-12-2019, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4646/2019).

 

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο